Archive for September, 2023

Kriya Yoga Retreat

Kriya Yoga Retreat With H.H. Shri Guruji Paramahamsa Prajnananandaji

Posted On : September 13th, 2023  
Dear Divine all, Kriya Yoga Dhyana Kendra, Bengaluru & Mysore is organizing Kriya yoga retreat with H.H. Shri Guruji Paramahamsa Prajnananandaj
Mahalaya Shraaddha - October 14th 2023

Mahalaya Shraaddha – October 14th, 2023

Posted On : September 12th, 2023  
Pranam, Jai Guru, Jai Jagannath, MAHALAYA SHRAADDHA OCTOBER 14TH, 2023 HARIHARANANDA GURUKULAM, BALIGHAI, PURI -------------------------------
PRAJNANA MISSION