Kriya Yoga Initiation

Sl

DATES

PLACE

CONTACT INFORMATION

1

July 7 - 9

Pune

Ph.+91 9922946044

2

July 8 - 10

Basudevpur

Ph.+91 9937414484

3

July 21 - 23

Mangaluru

Ph.+91 9845752649

4

July 28 - 30

Hasan

Ph.+91 9964139650

5

August 9

Hariharananda Gurukulam

Ph.+91 9437343852

6

August 11 - 13

Rajamahendravaram

Ph.+91 8978944557

7

August 12 - 14

Kota

Ph.+91 8249054738

8

August 18 - 20

Bengaluru

Ph.+91 9449049923

9

August 26 - 28

Siliguri

Ph.+91 8638377301

10

September 1-3 

Kavali

Ph.+91 9494088600

11

September 1- 3

Bhopal

Ph.+91 9827093676

12

September 3-4

Hariharananda Gurukulam

Ph.+91 9437343852

13

September 5-7

Ujjain

Ph.+91 9827093676

14

September 9-11

Indore

Ph.+91 9826294343

15

September 12-14

Gwalior

Ph.+91 8770811579

16

September 15-17

Nellore

Ph.+91 9441181969

17

September 19-21

Tatanagar

Ph.+91 9470386842

18

September 22-24

Ongole

Ph.+91 9490210555

19

September 23-24

Raipur

Ph.+91 9926129925

20

September30- October 2

Durg

Ph.+91 6264235941

21

October 3-5

Tirora

Ph.+91 8975378222

22

October 7-9

Bilaspur

Ph.+91 9300960183

23

October 27- 29

Puttaparthi

Ph.+91 9963909581

24

November 24-26

Patna

Ph.+91 8969408446

PRAJNANA MISSION